Zoeken
stuur door naar een bekende

    

Beleidsplan ouderbetrokkenheid Koningin Wilhelminaschool 

Missie
Wij geloven dat de ontwikkeling van het kind vergroot wordt wanneer school en ouders samenwerken.

Visie
Wij willen met de leerlingen, ouders en school een geheel vormen.

Onze leerlingen moeten zich veilig kunnen voelen want dan ontwikkelen en presteren zij beter.
Wij streven naar een open, eerlijk en transparant partnerschap. Daarvoor is het nodig dat ouders, leerkrachten en leerlingen op positieve wijze communiceren en verwachtingen naar elkaar uitspreken. Zo kan de koningin Wilhelminaschool een laagdrempelige school zijn waar ieder gehoord wordt.

 Activiteiten die vorm zijn gegeven:

- Communicatievormen: nieuwsbrieven op schoolniveau, nieuwsbrieven of wekelijks mailtjes vanuit de   
  groepen, website, Klasbord, facebookpagina.

- Nieuwjaarsreceptie.

- Vacaturebord

- Startgesprekken direct na de grote vakantoe: Hierin wordt het 'Gespreksarrangement op maat' 
  afgesproken. Keuze uit huisbezoek/ voortgangsgesprekken/ mails, ......

- Deze afspraken worden gerealiseerd in de periode tussen de herfst- en kerstvakantie.

- Portfoliogesprekken tussen ouders/verzorgers, leerling en leerkracht. Het eerste portfoliogesprek vindt 
  plaats na het meegeven van het eerste portfolio (het vroegere rapport), dit is verplicht. Het tweede
  portfoliogesprek vindt plaats helemaal aan het einde van het schooljaar, dit gesprek is niet verplicht.

- In het eerste portfoliogesprek worden afspraken gemaakt over, indien noodzakelijk, extra
  overlegmomenten. 

- Leerkrachten geven meer uitleg over lesstof via bv. de open lessen.

- Meer delen van ervaringen ouders onderling bv. via de koffieochtenden.