Zoeken
stuur door naar een bekende

Privacy 
Binnen Schoolvereniging Rehoboth vinden wij de privacy van leerlingen, hun ouders/verzorgers en van onze medewerkers van groot belang. Het is niet alleen een recht voor iedereen, maar ook belangrijk voor een gevoel van veiligheid en welbevinden. 

Voor het uitvoeren van ons werk, het onderwijs geven aan en het begeleiden van kinderen, hebben wij informatie nodig: over onze leerlingen, maar ook over u als ouders/verzorgers en over onze medewerkers. Wij zijn verplicht bepaalde informatie vast te leggen die relevant is voor de inschrijving, het ontvangen of het geven van onderwijs en de begeleiding. Daarnaast zijn er gegevens, die niet verplicht zijn, maar wel handig/nuttig of omdat het u en andere ouders/verzorgers een beeld geeft van wat wij op school allemaal doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan foto’s van activiteiten. 

Om dit alles te regelen hebben wij een beleidsdocument Informatie Beveiliging en Privacy (IBP) en een Privacyreglement opgesteld. Deze kunt u inzien op de website van Schoolvereniging Rehoboth. Onderdeel van het Beleidsdocument is het Reglement internet en sociale media. Ook dit is in te zien via de website. Van leerlingen, ouders en personeel verwachten wij dat zij dit reglement na leven. 

Communicatie met school 
Wilt u informatie doorgeven over uw kind aan bijvoorbeeld de leerkracht of een absentie doorgeven? Doe dat mondeling, telefonisch of via het werk-mailadres van de leerkracht of de school. Deel geen persoonsgegevens via bijvoorbeeld WhatsApp, losse briefjes of andere niet-officiële kanalen. Daarvan kunnen wij namelijk de privacy-bescherming niet garanderen. 

Foto’s en filmpjes 
De wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), heeft ook gevolgen voor het maken en delen van foto’s en filmpjes. Daarom hebben wij in ons Reglement internet en sociale media deze afspraak opgenomen: 

Wij respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen schriftelijke toestemming voor hebben gegeven en/of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.” 

Bij de aanmelding van een leerling vragen wij als school om deze schriftelijke toestemming. Is er geen toestemming om een foto of een filmpje voor een bepaald doel te gebruiken, dan respecteren wij dat.  

Omdat ouders/verzorgers niet van andere leerlingen en van personeel op school weten of er toestemming is voor het gebruik van foto’s en filmpjes en voor welk doel, verwachten wij ook van ouders de privacy van anderen te respecteren. Maakt u foto’s of filmpjes op school, bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is of tijdens een schoolactiviteit? Houd deze dan voor u zelf. Deel, indien gewenst, alleen foto’s of filmpjes waar uw eigen kind op staat (geen andere kinderen en ook geen personeel). 

Meldingen of klachten  
Mocht u merken, dat de vereniging of de school zich niet houdt aan het privacyreglement, dan kunt u dat allereerst melden bij de Algemeen Directeur of de directeur van de school. Dat geldt ook voor signalen over verkeerd gebruik van gegevens, waaronder foto’s. Maar ook wanneer u een vermoeden heeft van of informatie heeft over gegevens die onterecht in handen zijn gekomen van derden. 

Is het om bepaalde redenen niet mogelijk om dit via de directeur te melden, of heeft u een klacht over hoe de directeur uw melding afgehandeld heeft? Dan kunt u ook mailen naar ons meldpunt. Deze is bereikbaar via meldpunt-ibp@rehoboth.nu. U kunt ook het online meldingsformulier op de website van de school of van de vereniging hiervoor gebruiken. Het formulier is zowel digitaal in te vullen als op papier met de download-versie. Voor zeer dringende situaties is er ook een telefoonnummer beschikbaar. Deze staat vermeld op de website van de school en de vereniging.  
 
Functionaris voor Gegevensbescherming 
Om toe te zien op de naleving van de wet op de privacy en het binnen Schoolvereniging Rehoboth vastgestelde beleid alsmede voor het afhandelen van meldingen of klachten hebben wij een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld: 
 
Catharinus Doornbos 
Functionaris voor Gegevensbescherming 
Vlaak 14 
8321RV Urk 
meldpunt-ibp@rehoboth.nu 
06-83796513