Onze school

Wij zijn een Kanjerschool, dit houdt in dat we voor de sociale vaardigheden van onze leerlingen de methode Kanjertraining inzetten. Op de Wilhelminaschool wordt in alle groepen gewerkt volgens de methodiek van José Schraven, dit is een zeer gestructureerde spellingsmethodiek waardoor bijna alle kinderen goed leren spellen. Naast een programmagerichte aanpak voor de vakken rekenen, taal en lezen is talentontwikkeling een speerpunt in onze school. Door middel van thematisch onderwijs, atelier en plusklassen creëren we ruimte voor het ontwikkelen van de persoonlijke talenten van ieder kind. 

Kanjertraining

De kanjertraining werkt met vijf belangrijke basisregels;

  1. We doen niet zielig
  2. Niemand speelt de baas
  3. We lachen niet uit
  4. We vertrouwen elkaar
  5. We helpen elkaar

Daarnaast worden de verschillende rollen van leerlingen gevisualiseerd met vier verschillende petten; de witte pet (kanjer) de rode pet (uitlachen, meelopen) de zwarte pet (de baas spelen, pesten) en de gele pet (zielig doen). Op deze manier wordt in de klas met behulp van spelletjes, lessen en verhalen voor de kinderen gedrag inzichtelijk gemaakt en oefenen we hoe het anders kan.

Talentontwikkeling

Ons onderwijs richt zich op talentontwikkeling, zodat elk kind uitgedaagd mag worden op het gebied van zijn of haar eigen talent. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde bieden we aan door middel van thema’s. Tijdens elk thema staan samenwerken en onderzoekend/spelend leren centraal. De kinderen worden uitgedaagd om op een creatieve manier het geleerde te presenteren aan het einde van ieder thema. Deze werkwijze biedt veel ruimte voor het ontdekken en ontplooien van talenten! 

Daarnaast werken we met atelieronderwijs. Dit houdt in dat we twee keer per jaar zoveel mogelijk verschillende workshops aanbieden waaruit de leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 mogen kiezen. De workshops bevatten verschillende werkvormen en activiteiten om op deze manier aan te sluiten bij de talenten van de leerlingen. Denk hierbij aan beeldende activiteiten (klei, verven etc.) maar ook gaan we de natuur in, wordt er gebakken en gekookt, muziek gemaakt, gedanst, programma’s ontworpen, gefilmd, foto’s gemaakt en

Plusklas

In de plusklas bieden we extra uitdaging aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit begint al bij de kleuters en loopt door tot groep 8.

Op het intakeformulier, dus nog voordat uw kind bij ons start, kunt u zelf aangeven wat u thuis signaleert in de ontwikkeling van uw kind. Verder maakt iedere leerling bij aanvang op onze school een menstekening, deze tekening geeft vaak al een redelijk beeld van de ontwikkeling. Onze Hoogbegaafdheid coördinator gaat daarnaast ook nog de kleutergroepen langs om gesignaleerde leerlingen extra te observeren en zij kijkt aan de hand van gesprekjes en spelletjes of uw kind extra uitdaging nodig heeft. Leerlingen die dit nodig hebben gaan buiten de klas onder begeleiding aan de slag met uitdagende werkvormen, lesstof en onderzoekend leren. 

In plaats van de term plusklas hanteren we de naam Denktank, deze naam is bedacht door onze leerlingen. In de hogere groepen krijgen de leerlingen tijdens het werken in de Denktank groep opdrachten die ze in hun eigen klas verder verwerken. 

Ouderbetrokkenheid

Naast de focus op onze leerlingen besteden wij ook veel aandacht aan de betrokkenheid van ouders/verzorgers. Wij organiseren diverse activiteiten waarbij ouders betrokken zijn, zoals startgesprekken, koffie-ochtenden, vieringen in de kerk of op school. Ouders worden gevraagd mee te denken via de MR, kunnen lid worden van de activiteitencommissie en er zijn inlooplessen.

Missie en visie 

Alles over onze missie en visie en het onderwijs dat wij bieden vindt u in onze schoolgids. Actuele informatie over de school vindt u op www.scholenopdekaart.nl.